Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Informații generale

Prin prezenta dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, precum şi cu privire la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date (RGPD) şi cu legislația României ce reglementează acest domeniu.
Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate prelucrează date cu caracter personal în mod onest, responsabil, transparent şi informat.

2. Identitatea Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate – operator de date cu caracter personal

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate are sediul în România, București, Str. D.I. Mendeleev Nr. 36-38, cod poştal 010366 , tel./fax: 031 425 4263, CUI RO37068625, reprezentată de Domnul Eduard Dumitrașcu, Președinte.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa punctului de lucru: Str. D.I. Mendeleev Nr. 36-38, cod poştal 010366

Tel/fax: 031 425 4263

E-mail: info(@)romaniansmartcity.ro

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate este o organizație ne-guvernamentală, non-profit care are ca și scop dezvoltarea comunităților inteligente și a programelor de alfabetizare digitală

3. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate de către Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate

În activitatea sa, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

Nume şi prenume,
Cod Numeric Personal,
adresă de domiciliu,
instituția/organizaţia,
număr de telefon mobil,
e-mail,
poze şi imagini video,
Rechizite bancare ale clienţilor
Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate colectează şi prelucrează doar datele necesare pentru buna desfăşurare a activității sale.

4. Scopurile şi temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele personale colectate de la dumneavoastră vor fi prelucrate de către Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate în următoarele scopuri:

A) gestionarea relaţiei cu dumneavoastră,
B) încheierea şi executarea contractelor;
C) oferirea de asistenţă tehnică, identificarea şi remedierea defecţiunilor tehnice care împiedică utilizarea programelor inițiate de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate
D) furnizarea de informaţii prin intermediul e-mail-ului, sms-ului, telefonului, faxului referitoare la campaniile de incluziune digitală, oferte de parteneriat, referitoare la evenimentele organizate de către Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate;
E) organizarea şi desfăşurarea programelor și proiectelor de alfabetizare și incluziune digitală derulate la nivel național și internațional;
F) organizarea Campionatului Mondial de Microsoft Office Specialist, etapa naţională, asistarea câştigătorilor etapei naţionale pentru pregătirea dosarului de viză în vederea participării la etapa internaţională. Câştigătorii sunt anunţaţi pe pagina web a Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate, pe pagina de Facebook, precum şi în mijloacele de informare în masă;
G) auditarea şi raportarea financiară.

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie consimțământul pe care l-ați exprimat prin completarea declarației1 de consimțământ, fie prin încheierea contractului individual de muncă/de prestări servicii/de colaborare.

Declaraţia de consimţământ poate fi completată fie online, pe pagina noastră web www.romaniansmartcity.ro , fie în format fizic la punctul de lucru al Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate.

5. Reguli privind consimţământul

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate nu prelucrează date personale ale minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani.

Prelucrarea datelor personale ale copiilor cu vârsta între 14 şi 18 ani, se efectuează numai dacă şi în măsura în care consimțământul este acordat sau autorizat de către părintele, tutorele sau persoana responsabilă, prin completarea declarației de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

6. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate poate furniza datele colectate de la dumneavoastră următorilor destinatari, obligaţi şi aceştia la rândul lor să aplice cu stricteţe prevederile RGPD: furnizori de servicii de consultanţă financiară, gestiune contabilă şi audit, de hosting web, de servicii bancare, de curierat, autorităţilor publice, instituţiilor de audit contractate. Datele cu caracter personal nu se transferă altor destinatari, cu excepţia cazurilor când aceasta este impus prin lege.

Ca şi regulă, datele dvs. nu sunt stocate într-o ţară situată în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European (SEE). Totuși unele date pot fi transferate către partenerul nostru de certificare Certiport din S.U.A. Vă informăm că am depus eforturi pentru a ne asigura că Certiport a adoptat măsuri adecvate de protecţie a datelor. Certiport deţine, în
acest sens, certificarea Privacy Shield (Scutul de confidenţialitate UE-SUA), asigurând astfel un nivel de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană. Puteţi consulta această certificare la următorul link: https://www.privacyshield.gov/welcome

Dacă Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate va transfera date cu caracter personal şi altor parteneri/furnizori, situaţi în state care nu asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că acei parteneri/furnizori respectă termenii şi condițiile prezentate aici.

7. Perioada de stocare

Pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă a datelor cu caracter personal oferite de dumneavoastră, vă informăm că Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate le va stoca pe toată perioada relației cu dvs., sau până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, sau pentru o perioadă mai lungă, dacă aceasta se impune/permite prin legislaţia în vigoare.

8. Asigurarea securității datelor

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate prelucrează datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora. Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate ia toate măsurile tehnice şi organizatorice rezonabile pentru protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

În plus, Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate ia măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea sa şi care are acces la date cu caracter personal, le prelucrează doar la cererea Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate, cu excepția cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al României.

9. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate dorește să se asigure că, în orice moment, aveți controlul deplin asupra datelor dvs. şi că vă puteți exercita efectiv drepturile prevăzute în RGPD:

a) dreptul de a solicita Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricționarea prelucrării;
b) Dreptul de a vă opune prelucrării;
c) Dreptul de a primi datele cu caracter personal cu privire la dvs. într-un format structurat şi lizibil;
d) Dreptul de a cere portabilitatea datelor;
Puteți retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

În vederea exercitării acestor drepturi, puteţi trimite solicitări scrise şi documentate la adresa de e-mail: info(@)romaniansmartcity.ro

Înainte de a da curs oricărei solicitări din partea dvs., Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate se va asigura că sunteți titularul datelor cu privire la care se face solicitarea. În acest scop, vă putem solicita informații/date pentru a verifica identitatea dvs sau informații suplimentare privitoare la dreptul exercitat.

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate va păstra corespondența purtată cu dvs. în scopul tinerii evidenței solicitărilor şi răspunsurilor oferite.

De asemenea, dispuneți de dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la modul în care Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate prelucrează datele dvs. cu caracter personal. Totuşi, sperăm că veţi decide să discutaţi mai întâi cu reprezentanţii Asociației Române pentru Smart City și Mobilitate înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi şi vom lua toate măsurile necesare pentru a soluționa orice problemă ivită cu privire la controlul şi securitatea datelor dvs.

10. Informaţii suplimentare

Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate vă stă la dispoziție pentru orice neclarități sau întrebări referitoare la prezenta informare şi vă încurajăm să ne contactați la coordonatele menționate la pct. 2.

11. Actualizare

În eventualitatea modificării legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, s-ar putea ivi necesitatea modificării prezentei note de informare. În măsura în care modificările vor afecta o prelucrare care se bazează pe consimțământul dvs., vă vom informa şi vă vom solicita un nou consimțământ, dacă va fi necesar.